Information om GDPR samt Policy för behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder GDPR, General Data Protection Regulation i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler.

De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär b.la. att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifterna får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till. Du lämnar samtycke hos oss genom att acceptera våra allmänna villkor via vår intresseanmälan. För dig som är fysisk person innebär GDPR strängare reglering och att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ett samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss en gång per år. Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Rätten för registerutdrag gäller inte vid kameraövervakning.

Blank & Söner behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan. Din intresseanmälan sparas en månad. Som hyresgäst hos oss behandlas dina personuppgifter i vårt administrativa datorprogram Dina Fastigheter för exempelvis hyresavisering och hyresförhandling men också för att kunna kontakta dig.

När du väljer att flytta från oss gallras dina personuppgifter bort från våra system inom en månad. Sammanfattningsvis behandlas dina personuppgifter hos oss när bostad söks, när hyresförhållandet börjar, pågår och en månad efter avslut.

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och tredje part samt att vi säkerhetsställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

I några av våra fastigheter används passagesystem och kameraövervakning för att kunna erbjuda ett lugnt och säkert boende men också för att förhindra olyckor och förebygga brott. Där kameraövervakning sker ges tydlig information om detta genom skyltning. Registrerat och inspelat material används endast för avsett syfte och genomgång av material sker endast när an allvarlig händelse inträffat.

Policy för behandling av personuppgifter
Följande policy har upprättats för Blank & Söner 20180508

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Policyn utgår från den gällande dataskyddslagstiftningen och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med denna policy är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser med dig. Vår utgångspunkt är inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behöver vi behandla?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
I samband med intresseanmälan godkänner du vår policy för både behandling av personuppgifter och policy för uthyrning samt samtycker att vi behandlar dina personuppgifter.Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre behandla dina personuppgifter eller inhämta nya. Tänk på att återkallelse av samtycke kan komma innebära att vi ej kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev eller andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker bostad hos oss, besöker oss eller på annat sätt kontaktar oss.

Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för fösta gången kommer vi att informera dig om hur vi fått tag personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utveklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din ingtegritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerhetsställer att personuggifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar
Blank & Söner är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter tas tillvara.